Bağımsızlık,Tarafsızlık ve Gizlilik

ÜST YÖNETİM olarak;

Gerek laboratuvar, gerekse muayene hizmetlerini verirken bağımsız ve tarafsız olacağımızı,

Personellerimizin faaliyetlerini yürütürken verecekleri kararları etkileyecek hiçbir maddi veya manevi baskı uygulamayacağımızı,

Personellerimize ölçüm, test , analiz ve muayene sonuçlarını etkileyecek sözlü veya yazılı olarak hiçbir talimat vermeyeceğimizi,

Tüm faaliyetlerimizde, muayene işlemlerine uygun nitelikte ve eğitimli personelle çalışacağımızı, değişen koşullarla paralel olarak personel eğitimlerinin gerekli güncellemelerini yapacağımızı,

Ölçüm, test , analiz ve muayenelere ilişkin kayıtları güvenli bir şekilde ve yasalarla başka biçimde öngörülmediği takdirde müşterinin sırrı olarak muhafaza edeceğimizi,

Personellerimizin ölçüm, test , analiz ve muayene işlemleri sırasında elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumalarını kontrol altında tutacağımızı

Kalite politikamızın ve amaçlarımızın, kuruşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumlu olacağını ve sürekli iyileştirmeye teşvik edeceğimizi,

                                                                                                                                                                                   BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ.

Personel Tarafsızlık,Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhütü

İş veren ve  yeni işe alınan personel arasında karşılıklı “Tarafsızlık,Bağımsızlık ve Gizlilik Taahhütü” yapılır. Bu taahhüt iş sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. DETAM personeli, bağımsız çalışma ilkesi uyarınca görev tanımında belirtilen hükümleri yerine getirirken hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz.

DETAM personeli, DETAM adına yürütülen tüm faaliyetlerde;

Yapacağı tüm görevleri eksiksiz ve zamanında yapacağını,

Bu görevi kötüye kullanmayacağını, ifşa ve afişe etmeyeceğini, firmaların ticari veya endüstriyel bilgileri ile müşteri bilgilerini ve ölçüm,test ,analiz ve muayene sonuçlarını herhangi bir kişi/kurum ile paylaşmayacağını ve gizlilik ilkesine kayıtsız şartsız uyacağını,

DETAM ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her tür etkileşimden uzak durarak, tarafsız, bağımsız ve dürüst davranacağını,

DETAM ‘ın belirleyeceği kurallara ve prosedürlere uyacağını,

İş Sağlığı ve güvenliği kurallarına uyacağını,

DETAM adına yürütülen faaliyetlerde, muayene edilen ürün, hizmet, işlem ve benzerlerinin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı , bakımcısı veya bunların herhangi birinin yetkili temsilcisi olmadığını, böyle bir ilişki söz konusu olduğunda bunu derhal DETAM’a  bildireceğini,

Hizmet vereceğim hiç bir kuruluş ile çıkar ilişkisi içinde olmayacağını, hizmet verilen kuruluş veya temsilcisinden çıkar sağlayıcı herhangi bir talepte bulunmayacağını, böyle bir teklif gelmesi durumunda kesinlikle reddedeceğini ,

DETAM’ın  muayene faaliyetleri kapsamında sektörde yer alan firmalara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarla asla işbirliği yapmayacağını,

DETAM faaliyetlerinde görev yaptığı dönemden sonra da, yapılacak ya da yapılmış olan değerlendirmelerle ilgili olarak öğrendiği tüm prosedür ve konuları gizli tutacağını,

BEYAN VE TAAHHÜT EDER.