Çevresel Ölçümler Neden Yaptırılmalıdır?

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, 10.09.2014 Tarih ve 29115 Sayılı ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ uyarınca bu mevzuata tabi tesislerin Çevre İzni/Çevre Lisansı almaları zorunludur.

Ve tesislerin yükümlü oldukları kapsamlarda ölçüm ve analizleri yaptırması gereklidir.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

MADDE 4 d) Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

MADDE 7 – (3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan işletmelerin başvurularında, Ek-3A, Ek-3B ve Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

EK-3C ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 6 – (4) İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.