Genel Hizmet Koşulları

1.1. DETAM Danışmanlık Eğitim Teknik Araştırma Mühendislik Ltd. Şti. (bundan sonra DETAM olarak anılacaktır) bağımsız bir kuruluştur ve hizmetlerini daima tarafsız ve objektif olarak sürdürür.

1.2. DETAM, sözlü veya yazılı olarak talepte bulunan (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) kişi veya kurumlara (özel, kamu veya devlet) hizmet verebilir.

1.3. DETAM tarafından iletilen teklif formu onaylandığı takdirde sözleşme yerine geçmektedir.

1.4. DETAMın vereceği hizmetlerin türü ve kapsamı Müşteri ile karşılıklı yazılı anlaşmalar ile belirlenir. DETAMın vereceği akdi hizmetlerin kapsamında herhangi bir değişiklik veya ekleme söz konusu olursa, bunlar üzerinde önceden yazılı olarak ayrıca anlaşmaya varılmalıdır.

1.5. DETAM hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlara  ve/veya yasal mevzuata göre gerçekleştirir. Teklif formunda uygulanacak standartlar ve/veya yasal mevzuat belirtilmektedir.

1.6. DETAM  tarafından verilen bir rapor Müşteri’yi kanunlarca belirlenmiş veya Üçüncü Taraflar ile sözleşmelerinden kaynaklanan sorumluluklar ve yükümlülüklerinden alıkoymaz.

1.7. Ölçüm raporları ve periyodik kontrol raporuları, DETAMın yalnızca ölçüm/muayene sırasında elde ettiği ,gözlemlediği bulguları ve verileri içerir.

1.8. DETAM, İşveren ile ilgili hiçbir ticari, mali, teknik bilgiyi ve firmada yapılan kontrollere ilişkin rapor sonuçlarını “Türk Akreditasyon Kurumu” denetçileri hariç üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmamayı taahhüt eder. Ancak yürürlükte olan kanun, düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari amir gereğince sadece DETAM tarafından düzenlenen rapor sonuçlarını ilgili mahkemelerce paylaşabilir.

1.9. Raporlarda sunulan ölçüm/kontrol sonuçlarına itiraz süresi 15 gündür.

1.10. Ticari Koşullar ve Genel Prensipler içeriğindeki maddelerle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklar durumunda ANKARA MAHKEMELERİ yetkilidir.

2. İŞVEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. İŞVEREN, DETAM ın hizmetlerini düzgün bir şekilde ve gecikmesiz verebilmesi için gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.

2.2. İŞVEREN, daha önce gerçekleştirilen ölçüm/kontrol raporlarını , ölçüm/kontrol öncesinde DETAM ile paylaşmalıdır.

2.3. İŞVEREN, işbaşı yapmadan önce, Müşteri ilgili iş güvenliği hususlarında DETAM ı bilgilendirecektir ve güvenlikle alakalı kendi üzerine düşen tedbirleri alarak, DETAM personeli ve DETAM adına çalışanların faaliyetlerini güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmelerini sağlayacaktır ve tüm yasal ve diğer güvenlik kurallarına uygun hareket edecektir. Kişisel korucu donanım DETAM tarafından sağlanmaktadır.

2.4. İŞVEREN, yazılı anlaşmalara bağlı olarak, hizmetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli özel teçhizat ve personeli sağlayacaktır. Muayene faaliyetinde kullanılacak cihazlar DETAMa ait kalibrasyonlu cihazlardır. Müşteri sahipliğindeki ekipman kullanılmamaktadır.

2.5. İŞVEREN tarafından; ölçüm ve testin mahiyetine uygun olarak ,işyerinin vaziyet planı, yerleşim planı, envanter listesi/özellikleri ve MSDS kayıtları(Malzeme Güvenlik Bilgi Formları) vb bilgileri, ölçüm öncesi DETAM’ a göndermelidir.

2.6. DETAM personeli, ölçüm,test ve kontrol hizmeti yerine getirirken İŞVEREN tarafından hiçbir şekilde engellenemez, görevini yapmaktan alıkonulamaz.

2.7. Hizmetlerin verilmesi sırasında ve bunu takip eden bir yıllık süre zarfında İŞVEREN, DETAM’ın çalışanlarına DETAM’daki işlerini bırakmaları için doğrudan veya dolaylı olarak teşvik etmeyecek veya teklifte bulunmayacaktır.

3. KONTROL ÖNCESİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ İÇİN;

Yapılması gereken bir ön hazırlık yoktur. Ölçüm esnasında tesisin normal çalışma kapasitesinde çalışması gerekmektedir.

İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR  İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR

1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri hazırlanmalıdır.

2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

3. Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyanın ve önceki periyodik kontrol raporlarının test sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.

4. İş Ekipmanlarını kullanan yetkili kişilerin operatör belgeleri ve Kazan operatörlerinin kazancı belgeleri hazır bulundurulmalıdır.

5. Yüklerin, bir yerden bir yere taşınması durumunda, taşıma için gerekli ekipmanın bulundurulması gerekmektedir.

6. Yük testi esnasında kullanılmak üzere; Halat-zincir sapanlar temin edilmeli, gerekli hazırlıklar yapılmalıdır.

7. Test esnasında kullanılacak cihazlar için gerekli elektriğin sağlanması gerekmektedir.

8. Test alanının güvenliği sağlanmalıdır; muayene dışı kişilerin test alanına girmesi etkin şekilde önlenmelidir (güvenlik bandı çekilmesi vb.)

9. Yüksekte çalışma yapılacak ise paraşüt tipi emniyet kemeri hazır bulundurulmalıdır.

10. Buhar Kazanının içine girilecek ise bir gün önceden kapatılarak iyice soğutulmalıdır ve tank içine ayarlanan aydınlatmanın 24 voltu aşmaması gerekmektedir. Mutlaka en az 1 adet refakatçi personel dışarıda bulundurulmalıdır.

11. Hidrostatik test için gerekli tüm körleme işlemleri yapılmalı ve elektrik prizi ile kova(sürekli su beslemesi ile) hazır bulundurulmalıdır.

12. Müşteri tarafıdan hazırlanmış yüklerin akredite laboratuvar tarafından teyit edilmiş yükler olması gerekmektedir.Periyodik kontrol öncesinde veya esnasında firmamıza beyan edilmesi gerekmektedir. Test esnasında dağılmayacak şekilde teste uygun nitelikte olması gerekmektedir.

13. Yük testi esnasında elektrik kesintisi olmasına karşın, kaldırılan yükün altında transpalet veya forklift vb. ekipman hazır bulundurulması gerekmektedir.

NOT: Yukarıda belirtilen hazırlıklardan bir maddenin bile yapılmaması durumunda muayeneye başlanmayacak, eksikliğin giderilmesi beklenecek veya hazırlıkların tamamlanması için muayene ileri bir tarihe ertelenecektir.

 

KONTROL ÖNCESİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIKLAR

A.HAVA TANKI İÇİN;
1-Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.
2-Hava tankı üzerindeki basınçlı hava tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
3-Hava tankı üzerindeki prose stat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
4-Kompresör üzerindeki basınçlı hava çıkış borusu, çek valf hava tankı ile bağlantılı olacak şekilde sökülmelidir. (pistonlu kompresör için)
5-Hava tankı üzerindeki basınçlı hava giriş-çıkış boruları kör tıpa ile kapatılmalıdır.
6-Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.
7-İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalıdır.
B.BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI İÇİN;
1-Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;
2-Kazan ön ve arka kapakları açılmalı ve soğutulmalıdır.
3-Kazana ait bilgiler hazırlanmalıdır.
4-Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
5-Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.
6-Kazan tamamen su ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)
7-İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalıdır. Periyodik kontrol esnasında ateşçi ile bir yardımcı kişi bulundurulmalıdır.
Körlenecek noktalar; Ana buhar çıkış hattı, blöf hatları, emniyet ventil flanşları, Kolektör bağlantı flanşları, hava alma vanası sistem tamamen doldurulup havası alındıktan sonra kapatılacak.
C-KALORİFER ve KIZGIN YAĞ KAZANLARI İÇİN;
1-Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;
2-Kazan ön ve arka kapakları açılmalı ve soğutulmalıdır.
3-Kazana ait bilgiler hazırlanmalıdır.
4-Kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir.
5-Sıcak su /kızgın yağ gidiş-dönüş vanaları kapatılmalıdır.
6-Kazan boşaltma (blöf )vanası kapatılmalıdır.
7-Kazan vanaları (Emniyet ventilleri, ana buhar çıkış vanası, prosestatlar) kör flanşla körletilmelidir.
8-Kazan tamamen su/yağ  ile doldurulmalı, su/yağ sıcaklığı 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.
9-Kontrol sırasında yardımcı personel ,gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır.
D-HİDROFORLAR İÇİN;
1-Hidroforun elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.
2-Hidrofor tankı içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.
3-Hidrofor tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.
4-Hidrofor tankı giriş ve çıkış ana stop valfleri sıkıca kapatılmalıdır.
5-Hidrofor tankı, içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.
6-Membranlı hidroforlar için kontrol mühendisi ile görüşülmelidir.
7-İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalıdır. Firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır   bulundurmalıdır
E-KALDIRMA EKİPMANLARI İÇİN;
1-Kule Vinç, Mobil Vinç, Araç Üstü Vincin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve statik yük deneyleri için diyagramdaki yüklerden herhangi birinin 1,25 katı kadar,dinamik yük deneyleri için diyagramdaki yüklerden herhangi birinin 1,1 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
2-Tavan Vinç, Pergel Vinç, Gırgır Vinç, Caraskal , platformlar için kapasitelerinin veya kapasitelerinin altında kullanılmaları durumunda beyan kapasitelerinin 1,1 ve 1,25 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
3-Yükseltilebilir seyyar iş platformunun elle tahrik edilen tipte olması durumunda dinamik deney için kaldırma beyan kapasitesinin 1,25 katı , statik yük deneyi için ise kaldırma beyan kapasitesinin 1,5 katı deney yükü hazırlanmalıdır.
4-Forklift lift silindirlerinin testleri için  kapasite diyagramlarında yer alan yüklerden herhangi biri hazırlanmalıdır. Ayrıca tilt silindirlerin testleri için yük diyagramında 2500 mm yükseklikte herhangi bir yük merkezinde yer alan yük ayarlanmalıdır.
5-Transpaletin yük testleri için azami yükseklikte kaldıracağı yük ayarlanmalıdır. Transpalette azami yük transpalet kaldırma kapasitesine eşit  yüktür
6-Kontrol için gerekli olacak ekipmanlar (sapan, çelik halat, kanca, yükler v.b) hazır bulundurulmalıdır
7-Ekipmanların genel bakım temizliği yapılmalıdır
8-İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri alınmalıdır. Kontrol sırasında İşyeri ve vincin özelliğine göre operatör, İşaretçi, işyeri güvenlik şefinin bulunması gereklidir.
9-Müşteri tarafıdan hazırlanmış yüklerin akredite laboratuvar tarafından teyit edilmiş yükler olması
F-YANGINDAN KORUNMA SİSTEMLERİ İÇİN;
1-Yangın tesisatının projesinin hazır bulundurulmalıdır, varsa yangın senaryosu hazır bulundurulmalıdır
2-Yangın pompaları (ana pompa,jokey pompa,yedek pompa) çalışır vaziyette, hazır bulundurulmalıdır.
3-Dizel pompaların kontrolü için, içerisinde yakıt bulunması gerekmektedir.
4-Alarm sistemi kontrollerinde gürültü oluşacaktır. Gürültüye karşı ilgili birimler bilgilendirilip, tedbirlerin alınması gerekmektedir.
5-Bataryalı veya şarj edilebilir cihazların aktif halde olması sağlanmalıdır.
6-Kontrol edilecek teçhizatın bakım-onarım kayıtları /sicil defteri hazır bulundurulmalıdır.
G-ELEKTRİK KONTROLLERİ İÇİN
1-Kontrol edilecek elektrik tesisatının önceki periyodik kontrol belgesi (eğer varsa), tesise ait elektrik projesi hazır bulundurulmalıdır.
2-Elektriksel Muayeneler için ölçüm noktalarının erişilebilir olması ve teste hazır bulundurulması gerekmektedir.
3-İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında uygun kaçak akım rölesi tesis edilmiş olmalıdır.
4-Tesis topraklama hattı kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde yapılmış olmalıdır.
5-Tesisin panolarında gerekli ikaz ve uyarı levhaları bulunmalıdır. Elektrik panolarının etrafında kontrolü engelleyecek ve risk teşkil edecek yabancı malzeme, madde vs. bulunmamalıdır
6-Trafo ve AG dağıtım panosu testleri ile ilgili test ve kontrollerin bir kısmında enerji olmaması gerektiğinde duruş ve kesinti zamanının planlanmasının yapılması gerekmektedir.
7-Kaçak Akım Rölesi testleri esnasında belli bölgelerde anlık enerji kesintileri olabilecektir. Dolayısıyla ilgili birimlerin bilgilendirilerek gerekli organizasyonun yapılması gerekmektedir.