İş hijyeni ölçüm, test ve analizi; çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.

İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

İş Hijyeni Ölçümleri

• Risk analizinin vazgeçilmez öğesidir
• Tesisteki mevcut tedbirlerin yeterliliği hakkında bilgi verir
• Muhtemel meslek hastalıklarını öngörmemizi sağlar.
• İSG yönetim sisteminin sürekli iyileşmesi için veri sunar
• Yasal zorunluluğun karşılanmasını sağlar.
• İleride doğabilecek hukuki durumlarda kullanılabilecek objektif deliller sunar.

Laboratuvarımız

TS EN ISO IEC/17025 Standardına göre TÜRKAK’tan akredite, İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarıdır.

İlgili Yasal Mevzuat

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
MADDE 10 – (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmam ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
MADDE 5- (1) İşveren, çalışanları işyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden korumak zorunda olup bu çerçevede;
a) Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder.
b) Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlar.
(3) İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizini ön yeterlik veya yeterlik belgesine haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.